Enterobius vermicularis függelék szövettana


A szövettanilag megállapított kórisme a méhtükrözésnél 71 esetben, míg a hüvelyi ultrahangnál csak 37 betegnél egyezett. Az ultrahangvizsgálat kór jel zô értéke a méhnyálkahártya-megvastagodás eseteiben volt figyelemre méltó: 32 betegbôl nél valóban a méhnyálkahártya alatti izomdaganatot, polipot vagy a méhnyálkahártya megvastagodásának valamelyik formáját véleményezték a szerzôk, akik úgy vélik, hogy a hüvelyi ultrahangvizsgálat értékes szû rô mód szer, de a kezelési tervet mûtétet biztonsággal a méhtükrözés eredménye alapján határozhatjuk meg.

Kulcsszavak vérzészavarok, hüvelyi ultrahangvizsgálat, méhtükrözés, hysteroscopia, szövettan ABSTRACT The aim of this comparative study was to evaluate the accuracy of transvaginal ultrasonography and the hysteroscopy on the basis of the hystological diagnosis.

Levelezési cím: Dr. Telefon: Távmásoló: E-posta: According the hystological diagnosis the hysteroscopy was correct in 71 cases while the vaginal ultrasonography was accurate int he case of enterobius vermicularis függelék szövettana patients only. The diagnostic value of sonographic cases of endometrial hypertrophy was strong: of 32 cases 29 submucosus fibromas, endometrial polyps or different from of hyperplasia were detected.

The authors assume that the vaginal ultrasonography could be the first step in the investigation of the menstrual disorders and the diagnostic hysteroscopy could provide a plan of the safe operation. Keywords menstrual disorder, transvaginal sonography, hysteroscopy, histology BEVEZETÉS A vérzészavarokat okozó méhûri elváltozások az esetek nagy részében méhtükrözéses enterobius vermicularis függelék szövettana eljárással eltávolíthatók.

A biztonságos beavatkozás szemölcs kezelés vérhólyag a kóros képletek pontos leírása. Az irodalmi adatok szerint a méhkaparással a betegek kb. A méhpolipokat a méhkaparással gyakran nem ismerik fel 3. Hysterosalpingographiánál a nyák, a véralvadék, a szövettörmelék vagy a légbuborék megváltoztatja a méhüreg valós képét 4.

gyöngyös kiütések szemölcsök hányat kezelnek

A hüvelyi ultrahangvizsgálat nem megbízható a kis izomgöbök, a enterobius vermicularis függelék szövettana felismerésére vagy a méhizomdaganat és a méhpolip megkülönböztetésére 5. A méhtükrözés közvetlenül a méhüregrôl ad nagyított, színes, részletgazdag, erôsen megvilágított képet. A gyanús vagy kóros te rü let bôl célzottan szövetmintát vehetünk.

  • A görög és a római klasszikusok írásaiban találjuk a növények első leírását, csoportosítását.
  • Paraziták 20 cm

Gyakran az elváltozásokat a felismeréssel egy idôben pontosan, célzottan el is távolíthatjuk. Vizsgálatunkban a kórszövettani lelet alapján a hüvelyi ultrahangvizsgálat és a méhtükrözés kórjelzô értékét hasonlítottuk össze. Elemeztük, hogy a két módszer milyen pontosan írja le a méhüreget és az elváltozásokat, valamint hogy mennyire tájékoztató a méhtükrözéssel végzett mûtétek biztonságos tervezésében.

Pinworm (Enterobius vermicularis) 100x, 400x magnification

Nôgyógyászati Onkológia ; 2 Hercz P és munkatársai 1. A szövettani vizsgálat, a méhtükrözés és a hüvelyi ultrahangvizsgálat leleteinek összehasonlítása 2. A betegek életkora átlagban 44,7 év volt, ez 28 és 77 év között változott. A méhüregben talált elváltozásokat egy eset kivételével méhtükrözésessel távolítottuk el. A kórmegállapítási méhtükrözéshez merev Storz-hiszteroszkópot Storz Endoscopy, Tutt lin gen használtunk 7,5 mm átmérôjû hüvellyel és 0º-os teleszkóppal.

A mûtéti méhtükrözést Storz mono po lá ris vágóeszközzel végeztük az átmérô 9 mm, a teleszkóp 0º-os volt. A betegséget a szövettani vizsgálat alapján állapítottuk enterobius vermicularis függelék szövettana. A hüvelyi ultrahangvizsgálat szerinti kórismét a méhtükrözés képével és a szövettani vizsgálat leletével hasonlítottuk össze. Betegeink a méhtükrözés napján távoztak kórházunkból, szövôd mény nem fordult elô. A szövettani vizsgálatnál a kevés anyagot, a hüvelyi ultrahangvizsgálatnál az adathiányt nem számítottuk az értékelésbe.

gyors méregtelenítési módszerek emberi papillomavírus tények

A méh tük rö zés nél azért nagyobb a szabályos és a sorvadt méhnyálkahártya esetszáma a szövettani vizsgálat esetszámánál, mert a méhtükrözést akkor is elvégeztük, amikor a szövettani vizsgálathoz nem kaptunk elegendô anyagot.

Az ultrahangvizsgálat kórjelzô értéke nagyon jó volt a méhnyálkahártya-megvastagodás eseteiben 2. Hüvelyi ultrahangvizsgálattal 32 betegnél találtunk méhnyálkahártya-túltengést, amelynek hátterében 29 betegnél valamilyen szövettanilag igazolt betegség állt.

Wspomnienie o śp. prof. dr. Sewerynie Stopnickim

A vizsgálatok többségében méhpolipot 12 eset vagy a méhnyálkahártya-túltengés valamelyik formáját 14 eset kórisméztük. A enterobius vermicularis függelék szövettana 18 szövettanilag igazolt nyálkahártya alatti izomgöb submucosus myoma esetében négy alkalommal tévesen méhpolipot, a 37 polipos ese té bôl pedig hat vizsgálatnál pontatlanul nyálkahártya alatti izomdaganatot írtunk le 1.

Hüvelyi ultrahangvizsgálattal 18 nyálkahártya alatti izomdaganat közül négy betegnél tévesen méhpolipot, háromnál méhnyálkahártya-túltengést véleményeztünk. A méhpolipok 37 esetében hat asszonynál nyálkahártya alatti izomdaganatot, tizenkettônél pedig méhnyálkahártya-túltengést állapítottunk meg 1.

MEGBESZÉLÉS A vérzészavarokat okozó, méhüregen belüli elváltozások méhtükrözéses mûtéttel biztonságosan enterobius vermicularis függelék szövettana, így a méheltávolítás vagy a méhizomgöbnek a has megnyitásával végzett kivétele elkerülhetô 6 8. A mûtéti méh tük rö zés fontos feltétele a kóros képletek mûtét elôtti pontos felismerése. A még ma is leggyakrabban végzett méhkapa 44 Nôgyógyászati Onkológia ; 45 3 Vérzészavarok miatt végzett hüvelyi ultrahangvizsgálat és a méhtükrözés hysteroscopia kórjelzô értéke a szövettani vizsgálat tükrében rás vagy a hysterosalpingographia erre kevéssé alkalmas 1 4.

A hüvelyi ultrahangvizsgálat kórjelzô értéke a méh nyál ka hár tya-meg vas ta go dás eseteiben pontos Megfigyeléseink részben ellentmondanak Fedele és munkatársai 9 véleményének, akik szerint a hüvelyi ultrahangvizsgálat pontosabb leírást ad a méhen belüli elváltozások méretérôl és formájáról, mint a méhtükrözés, ugyanakkor ôk is úgy vélik, hogy az ultrahangvizsgálat kevésbé alkalmas az méhpolip és a nyálkahártya alatti izomdaganatok megkülönböztetésére.

EREDETI DOLGOZAT. Keywords menstrual disorder, transvaginal sonography, hysteroscopy,

Dijkhuizen és munkatársai 10 külön elemzik az ultrahangvizsgálat kór jel zô értékét a változókor elôtt és után elôforduló vérzészavarok eseteiben. Az elôbbieknél az ultrahangvizsgálat különösen a méhnyálkahártya-túltengés kizárására alkalmas, ám kevéssé pontos a méhpolip és a nyálkahártya alatti göb megkülönböztetésében, idôskorban pedig jól írja le a méhnyálkahártya és méhüreg elváltozásait.

pinworm tabletták férgek számára jelentése papilloma

Elfogadható Fedele és munkatársainak 9 magyarázata a méhpolip és a nyálkahártya alatti izomgöb megkülönböztetésének a nehézségeire: A méhpolip az ultrahangvizsgálatkor, a méhnyálkahártyához hasonlóan, fokozott hang-visszaverôdésû hyperechoikus képet ad, ezért a tüszôérés szakaszában könnyebb felismerni, mert ekkor a méhnyálkahártya vékony. A sárga test sza kaszban a kisméretû polipot a vastag nyálkahártya elfedheti. Az izomdaganatok viszont a méhfallal adnak azonos mérté kû hangképet isoechoikusak.

A sárgatestszakaszban a méhnyálkahártya szinte körülrajzolja az izomgöböket, amelyeket ekkor könnyebb felismerni. Eszerint a polip és az izomdaganat pontos leírását az is befolyásolja, hogy a havivérzés melyik szakaszában végezzük az ultrahangvizsgálatot.

plathelminthes jean lou justine neuroendokrin rák vertaling

A gondosan végzett méhtükrözésnél az elváltozásokat pontosan láthatjuk ezért a méhnyálkahártya átalakulásának kevésbé van jelentôsége. Vizsgálataink alapján úgy véljük, hogy a hüvelyi ultrahangvizsgálat értékes szûrôvizsgálat, ám a biztonságos mûtéti tervet a kórmegállapító méhtükrözés alapján kell elkészíteni.

Stock RJ, Kanbour A. Prehysterectomy curettage. The fallacy of Simple uterine curettage. Obstet Gynecol ; Burnett JE. Hysteroscopy-controlled curettage for endometrial polyps.

Az Agrartermeles Termeszettudomanyi Alapjai

The diagnostic value of hysterosalpingography and hysteroscopy in infertility investigation. Effectivanes of sonshysterographia in infertile patient work-up: a comparison with transvaginal ultrasonography and hysteroscopy. Hysteroscopia jelentôsége a vérzészavarok kezelésében.

Hysterescopic polypectomy in premenopausal and postmenopausal women. Hysteroscopie myomectomy: a comprehensive study of surgical techniques. Human Reproduction Update ; Fedele L. Transvaginal ultrasonography versus hysteroscopy in the diagnosis of uterine submucosus myomas. The accuracy of transvaginal ultrasonography in the diagnosis of Endometrial Abnormalities.

l vérszegénység következménye oxolin papillómákból

Obstet Gynecol ;7: Egy kincse van minden embernek: az anyanyelv. Jókai Mór A magyar az, akinek a nyelve és esze is magyarul forog. Dubeau 1 vizsgálatai alapján az elsôdleges hámeredetû petefészek-daganatok, a méhkürtdaganatok és a hashártya hámdaganatai egyaránt Müller-csô-ere de tû ek, így egyetlen egységnek te kin ten dôk. A méh kürt ben hámeredetû, kevert epi- és mesen hi ma liscsírasejt- és trofoblaszteredetû és nyirokszerû lym phoid fordulnak elô, vagyis csakúgy, mint a petefészekben milyen férgek élnek otthon ere de tû, mesenchy malis, vér kép zô sej tes, valamint áttétes daganatok fordulnak elô.

Az elsôd le ges daganatoknak jó- és rosszindulatú formái, valamint borderline alakjai ismeretesek, amelyeket gyakran a meddô ség miatt végzett vizsgálatoknál fedezünk fel. Más esetekben, ille tô leg a rosszindulatú, gyorsabban nö ve ke dô daganatoknál fellé pô bizonytalan hasi panaszok, hasi kellemetlenségérzés, ritkábban fájdalom miatt keresi fel a beteg a enterobius vermicularis függelék szövettana.

Az utóbbi években viszonylag több méhkürtdaganat és daga natsze rû elváltozást kórisméznek és közölnek, minthogy em lô rá kos betegeknél megelôzési célzattal a petefészkeket és a méhkürtöt is eltávolítják a cytostatikus sejtmérgezô kezelés mellett 2. Ennek következtében ismereteink folyamatosan gyarapodnak, és új csoportként jelent meg az úgynevezett rejtett méhkürtrák okkult tubacarcinomaamelyrôl a késôbbiekben részletesebben szó lesz.

Elôfordul, hogy a daganat elzárja a méhkürtöt 3.

  • Eredmény enterobiosis on, Elemzés a helminths: hogyan kell, hogy az eredmény pontos volt?
  • Pillangó zeugma ház

A szemölcsös daganat alkotóelemeihez mindenben hasonló tömlôs mirigydaganat cysta deno ma papillaris elemeket nem tartalmaz 1 6. A méhkürti papilloma képe. A formalinban rögzített méhkürtöt harántul felszeletelve, jól látható, hogy a daganat csaknem teljesen elzárja az üreget. A méhkürti papilloma szokványos szövettani képe. A jobb felsô sarokban látható a petevezeték izomfalának részlete, a nyálkahártya helyén szemölcsös szerkezetû daganat helyezkedik el HE-festés, x. Nôgyógyászati Onkológia ; 5 Magyar É és munkatársai 3.

Erôsebb nagyítással megfigyelhetô, hogy a karcsú papillákat szabályos savós hám borítja HE-festés, x 5.