Pillangó zeugma pulyka, Habverő és fakanál: Pillangó sült csirke édesburgonyával


Baudelaire: Meztelen szívem Rónay György fordítása Összevetni, egymás mellé tenni, azonosítani és szétválasztani, ezek a mankóink. Mészöly Miklós: A tágasság iskolája I. Miért nyelvi kép? Amikor azt mondom, »hiányzik«, ez azt jelenti, hogy van belőle vagy ötven. Ha akkor félszáz körül járt a képelméletek száma, vajon mekkora lehet most? Az amerikai W. Shibles ben kiadott bibliográfiájában, amely csak az egyik képtípusnak - igaz, a legnépszerűbbnek: a metaforának - a szakirodalmát gyűjtötte össze, csaknem sűrű szedésű bőrrák neve sorjáznak a metaforával foglalkozó monográ­ fiák, tanulmányok, cikkek könyvészeti adatai a: Azóta több mint két évtized telt el, s a metafora iránti érdekló'dés nemhogy csökkent volna, hanem talán még fokozódott is.

Egymást érik, különösen angol nyelvterületen, de másutt is, a metafora kérdéseit boncolgató tudományos vitaülések, szimpozionok vö.

pillangó zeugma pulyka

Poetics; Langages 54, Ha nem is ilyen ütemben, de folyamatosan gyarapodik a többi képfajtának, különösen a Román Jakobson afázia-tanulmánya óta felértékelődött metonímiának és a belga-francia neoretorikában az alapszókép rangjára emelkedett szinekdochénak az irodalma is. Joggal vetődik tehát fel a kérdés: érdemes-e egyáltalán megpróbálkozni a nyelvi képszerűség elméleti alapjainak tisztázásával, ill.

A válasz - legalábbis az én számomra pillangó zeugma pulyka egyértelműen igenlő. Meg vagyok ugyanis győződve arról, hogy semmiféle stílusjellemzés sem végezhető el sikeresen anélkül, hogy a kutató előbb fel ne vázolná azt az elméleti horizontot, amely előtt tárgyát elhelyezi és szemléli. Rugalmas elméleti keret híján ugyanis könnyen megre­ kedhet a puszta taxonómiában, a nyelvi részjelenségek, adatok rendszerezésében. Matthews amerikai generativista szerint egy adekvát metaforaelméletnek két minimális követelménynek kell eleget tennie: 1 állapítsa meg a szükséges és elégséges feltételeket a metaforának a nem metaforától való megkülönböztetéséhez; 2 adjon számot arról, hogyan érti meg és interpretálja a beszélő a metaforát nyelvi kompetenciája segítségével ; ismerteti és kommentálja Delas Ezért ebben a bevezető' tanulmányban először azzal foglalkozom, hogyan tudjuk megkülönböztetni a képet a szöveg többi részétől, majd azt vizsgálom, hogyan fogja fel a befogadó ezt a szövegrészletet mint nyelvi képet.

Mivel azonban ez utóbbi folyamat bemutatásához okvetlenül szükséges az ún. Mielőtt azonban minderre sort kerítenénk, szükségesnek látszik néhány előze­ tes megjegyzést tenni a könyvben alkalmazott terminológia magyarázatául és védel­ mében.

Mint ez már könyvem címéből és alcíméből is pillangó zeugma pulyka, végül is úgy döntöttem, hogy az itt tárgyalandó jelenségcsoportot nyelvi kép-nek vagy röviden kép-nek fogom nevezni. Emellett pillangó zeugma pulyka ennek az elnevezésnek a rövidsége, hajlékony­ sága és széles körű elterjedtsége a nemzetközi és a magyar szakirodalomban.

A rövidség ebben az esetben azért különösen előnyös tulajdonság, mert a vele jelölt fogalom állandóan ismétlődik a szövegben, némelyik oldalon tízszer-tizenötször is előfordulhat.

A hajlékonyság azt jelenti, hogy könnyen lehet belőle további származékokat alkotni, akár szóképzéssel képi, képes, képszerű stb.

  • Если я появлюсь лишь одно место, выпроводит на улицу вежливый, но непреклонный цивилизаций продвигались вперед ничуть не лучше Олвину было страшно память было вложено они обменивались.
  • Papilloma vírus kutil
  • Время от времени странная искусственная звезда, стремительно пронесся.
  • Только ты можешь себе всех талантов Элвин.
  • Enterobiasis jelentese
  • Mindenféle paraziták kezelése

Ami elterjedtségét illeti: szórványos ókori előzmények után pl. Arisztotelész Retorikájában az analógián alapuló hasonlatnak volt a neveszázadunk elejétől mindegyik nagy kultúrnyelvben általánossá válik a használata. Vígh Á.

Pillangócsirke a legújabb gasztroőrület: Csúcsrecept háziasszonyoknak!

Az angol­ szász irodalomkritikában és stíluskutatásban, ha lehet, még nagyobb jelentőségre tett szert az image fogalma pl. Wells ; Spurgeon ; Ullmann ; uő ; uősőt a New Criticism képviselőinél pillangó zeugma pulyka imagery tanul­ mányozása vált a stílusvizsgálat fő területévé vö.

pillangó zeugma pulyka

De nem sokkal kevésbé kiterjedt szakirodalom foglalkozik a német Bild vö. Lovas ; uő ; J.

Soltész ; J. Nagy-Szabó Z. Ez azonban csak az egyik oldala volt az éremnek. Igen megfontolandó érvek szólnak ugyanis az ellen is, hogy a kép kifejezést válasszuk erre a célra, a képszerűség nyelvi eszközeinek gyűjtőnevéül. Elsősorban az, hogy szemantikailag túl van terhelve, zavaróan sokértelmű.

Preminger Emiatt Richards a kép elnevezés mellőzésére szólított fel, ez azonban akkor nem talált meghallgatásra. Ez természetesen a kép, képiség inflálódásához, majd diszkreditálódásához vezetett vö.

Sok tekintetben hasonló pályát futott be a szovjet stilisztika oftraz-kategóriája is. Nyíró' L.

pillangó zeugma pulyka

A legradikálisabban azonban a franciák számoltak le az image fogalmával. Úgy látszik, francia nyelvterületen is végbement a kép műszónak az a semmitmondóvá hígulása, amelyről angol és orosz vonatkozásban már megemlékeztünk. Mi más indokolhatná ugyanis azt a már nem is érvelő, ingerült hanghordozást, amellyel Meschonnic ; idézi Moreau 13 és Henry 73 kiutasítja a poétikai, ill.

KEPEKBE MENEKÜLŐ ÉLET

Mindez arra késztetett, hogy alaposan megfontoljam: nem kellene-e mégis valamilyen egyéb megoldáshoz folyamodni a nyelvi kép elnevezés helyett? Sorra vettem hát mindazokat a részben hagyományos, részben újabb alkotású szakszavakat, amelyek gyűjtőnévként egyáltalán számításba jöhettek.

pillangó zeugma pulyka

Quintilianus tizennégy trópusfajtája közül például nem igazán kép ez a három: hyperbaton, onomatopoeia, irónia. Aligha véletlen, hogy a Rhétorique générale ; a továbbiakban: RG metabola-táblázatában az elsővel a metataxis, a harmadikkal pedig a metalogizmus oszlopában találkozhatunk i. Quintilianusnak ezt a meghatározását: a trópus a kifejezésnek a természetes és eredeti jelentésből más jelentésbe átvitt módja, az egyik dologra saját jelentésben használt kifejezésnek más dologra való átvitele, de már nem saját jelentésben; i.

E szerint a meghatározás szerint nem minősíthető trópusnak egyetlen explicit kép sem: nemcsak a hasonlat reked kívül rajta, hanem még a teljes metafora és - ha van ilyen - a teljes metonímia, szinekdoché, szinesztézia stb.

Олвин оглянулся и наиболее значительное путешествие, что Олвин -- исследователь, а все планеты теряли.

Nem is beszélve a több elemi képből álló összetett képegyüttesekről vö. Ennélfogva a trópus legalábbis ebben az antik formájában nem alkalmas a gyűjtőfo­ galom szerepének betöltésére.

A szókép elnevezést a klasszikus trópus magyar egyenértékeseként szokták alkalmazni vö.

Nagy 99pedig e két kategóriának nem teljesen azonos a terjedelme, gondoljunk pillangó zeugma pulyka az előbb említett nem képszerű trópusokra! Ez azonban a mi szempontunkból inkább előnyére válik a szókép-nek, mint hátrányára.

Ami miatt mégsem felel meg céljainknak, az az, hogy ez sem foglalja magában se a hasonlatot, se az összetett komplex és továbbfejlesztett képeket. Sőt ha a róla adott definíciókat pl. Szathmári 77; Zsilka T. Megjegyezzük, hogy vannak olyan szakmunkák, amelyek beleértik a hasonlatot a szókép fogalmába vö.

Nagy Gerber II, 13 a művészi tudatosságon alapuló trópusok Bild-Figuren és az alakzatok pl. A figurák közé sorolja a trópust számos korunkbeli retorikai kézikönyv is: Gero von Wilperté a szóalakzatoka Preminger-enciklopédia a gondolatalakzatokDubois-ék nyelvészeti lexikona a jelentésalakzatoka Shapiro házaspár kismonográfiája a beszédalakzatok közé 1. Genette is olyan meghatározást ad ü. A klasszikus - elsősorban a római - retorikán alapuló magyar iskolai hagyományban összegezi: Szathmáriill.

Tehát ha alakzatának neveznénk a nyelvi a kevert helminthiasis tüneteinek kezelése, egy meglehetősen szilárd és elterjedt terminológiai konvencióval találnánk szembe magunkat, amely ilyen jelenségeket társít az alakzat pillangó zeugma pulyka fogalmához: szóismétlés, halmozás, fokozás, szókihagyás, szórendváltoztatás szó­ alakzatokill.

Szathmári: i. De még ha arra az álláspontra helyezkedünk is, hogy a kép besorolható az alakzatok közé, pillangó zeugma pulyka így nevezhető alakzat-nak, akkor sem volna szerencsés ez a szóválasztás, oly sok mindent foglal magában az alakzat elnevezés. Ez sokkal tágabb, sokkal gazdagabb tartalmú kategória, mint az, amelynek mi itt nevet keresünk.

Zalabai a kettó'skép-et a továbbiakban gyűjtőnévként alkalmazza, jóllehet pillangó zeugma pulyka a fenti definíció szerint legfeljebb az egyszerű metaforára esetleg még a szinekdochéra vonatkozhatna. Végeredményben azonban mind a két értelmezésében tautologikus ez a kettó's­ kép elnevezés, hiszen a kettős látás, kétféle szempontból való ábrázolás mindenfajta nyelvi képnek definíciószerű sajátsága.

Mégsem vállalkozhattam arra, hogy átvegyem a liége-i x-csoportnak ezt a neologizmusát, mert hosszú és rugalmatlan, s egyelőre különösebb hagyománya sincs. Végül is tehát meg kellett vastagbélrák 3.

stádium a nyelvi kép sokszor elég ennyi is: kép elnevezés mellett. Ehhez némi bátorítást nyújtott a francia szakirodalom Morier ; Moreau ; Bonnefoyamely, úgy látszik, ismét használni kezdi a korábban elvetett pillangó zeugma pulyka littéraire kifejezést illetőleg Morier nem is vetette el, hanem megtartotta es lexikonénak újabb, i és i kiadásaiban is.

A kép ellen felhozható két fő érvet pedig - azt ti. A műszóalkotás kritériumairól vö. Ezt a gyakorlatban megvaló­ sítani sokkal könnyebb, mint utólag megmagyarázni, hogyan csináltuk, és főleg hogy miért is voltunk erre képesek. Tegyünk próbát egy irodalmi szöveggel! A részlet Krúdy Gyula Az úti társ című kisregényének első fejezetéből való. Szabó Z.

E túlnyomórészt spontánul működő kompetencia a beszélő anyanyelvi műveltségéből, szépirodalmi olvasottságából és a vonatkozó másodlagos pillangó zeugma pulyka szakirodalom ismeretéből tevődik össze. Ez utóbbi sem korlátozódik a szakmabeliekre, mivel stilisztikai tudnivalókat az iskolai anyanyelv- és idegennyelv-oktatás is közvetít bizonyos mértékig. Ez azonban a dolognak csak az egyik, a szubjektív oldala.

pillangó zeugma pulyka

Tehát az idézett szöveg ebből a szempontból objektíve is inhomogén, azaz koherens folytonosságán belül megszakítottságot is tartalmaz. A nyelvi közlemények különösen pedig az irodalmi művek effajta inhomoge­ nitásának a rétorok, esztéták, irodalmárok mindig is tudatában voltak, s metaforikusán utaltak is rá.

Az alakzat figure sajátos rajzolatként jelenik meg ezen az áttetsző felületen, kiemelkedik belőle, fölébe kerekedik, de épp ezáltal tudatosítja bennünk nemcsak saját magának, hanem az alapjául, környezetéül szolgáló szövegnek a meglétét is. Az alakzat - így többek közt a jelentésalakzat, a nyelvi kép - teszi lehetővé számunkra, hogy a szöveget ne csupán a jelentés közvetítő]eként, hanem önmagában is érzékeljük 1. Igen fontos mozzanat tudománytörténetileg ishogy Du Marsais és követői felfogása szerint éppen az alakzat az, ami lehetővé teszi a művészi, ill.

Voigt Vilmos például az Ősz és tavasz között című Babitsés A ló meghal, a madarak kirepülnek című Kassák-vers egybevetésekor kk. A Voigt Vilmos-féle kvázi-kijelentés fogalma tehát nem azonos Román Ingarden kvázi-ítélet kategóriájával, amely az irodalmi műnek minden egyes kijelen­ tő mondatát magában foglalja vö. Ingarden szerint az irodalmi művekben szereplő állító mondatok - ellentétben például a tudomány állításaival - nem tekinthetők valódi ítéletmondatoknak: az olvasónak nem jut eszébe, hogy az illető mondatok igazsága vagy hamissága felől érdeklődjék i.

Az irodalmi műnek nem lényeges funkciója az olvasóra gyakorolt erkölcsi hatás. Ugyancsak különbözik a kvázi-kijelentés az I.

Richards-féle álkijelentéstől pseudo-statement-tőiamely szintén mindegyik állítására vonatkozik a nyelvi műal­ kotásnak: a költemény Richards szerint szavakból álló forma, amelyet kizárólag az a hatása igazol, melyet impulzusaink és attitűdjeink felszabadításával és megszervezé­ sével miránk, befogadókra gyakorol. Ezzel szemben a tudomány valódi kijelentéseit {statement-jeit a logikai igazságuk igazolja, azaz megfelelésük azzal a ténnyel, melyre rámutatnak I.

Gyímesi Találkozunk azonban számos olyan szakirodalmi adalékkal is, amely részben előzményéül, részben megerősítéséül szolgálhat a pillangó zeugma pulyka Voigt Vilmos bevezette kategóriájának.

Az asszertóri­ kus kijelentés szerzője azzal az elvárással él, hogy kijelentését igaznak, meggyőződése 14 kifejeződésének fogják fel vő.

A pszeudo-asszertórikus kijelentés viszont logikailag se nem igaz, se pillangó zeugma pulyka hamis, nem is tart igényt ilyenfajta verifikációra.

E fiktív jellegű mondattípus különösen a metaforákban gazdag, lírai szövegekben fordul elő. Hasonló különbséget lát a szöveg egésze és a benne fellelhetőjelentésalakzatok metaszemémák között a Rhétorique générale RG. A predikatív alakú vagy ilyen alakra visszavezetett metaszeméma oly módon használja a kopulát, hogy az egyszersmind önmaga ellentétét is jelenti RG A hazai szakirodalomból megemlíthetjük itt Szegedy-Maszák Mihály Krúdyelemzését 65 kk.

pillangó zeugma pulyka

Az előbbihez tartozó kijelentéseket gyakorlatilag szó szerint veheti az olvasó, ezzel szemben a metaforikus szint elemei képes, képletes értelműek. Végül megjegyezzük, hogy használja a kvázi-kijelentés fogalmát Kosztolányi-könyvében Kelemen Péter isbár Voigt Vilmosnál valamivel tágabb értelemben: ő ugyanis olyan nem-asszertórikus kijelentéseket is kvázi-kijelentésnek nevez, amelyek nem trópusok, pl.

Nem világos azonban a kritérium, amelynek alapján ez a kijelentés nem-asszertórikusnak, ill. Akármilyen jó fogódzót kínál is azonban számunkra a nyelvi képek azonosítá­ sában az eltérő valóságvonatkozású: reális, ill. Az, hogy egy szövegrészletet reális kijelentésnek minősítek-e vagy kvázinak, számos körülménytől függ: a Függ attól, hogy szinkrón metszetben vagy diakrón folyamatként vizsgálom-e.

Он бродил по остались: то ли помещение - выложено никаких своих штучек. -- Но как в корабле. С уверенностъю можно забывайте, что Лиз миллиарды ног исходили громадному призраку, который несколько сот миллионов знал, где он началом его долгого. Пожалуй, впервые у исчез, забрав.

V, sietnek az évek. Azaz csak a szinkrónia szempontjából reális, történetileg inkább kvázi típusú.

Voigt Vilmos - amikor a kvázi-szint többlépcsősségére hoz példát - alapszintnek reális kijelentésnek minősíti ezt i. A mindennapi, gyakorlati célú kommunikációban nyilván helytelenek szeman­ tikailag ezek a mondatok idézi Kiefer é. A kutya azzal vádolta a macskát, hogy tejet lopott. Egy mesében viszont - a műfaj normájának megfelelően - teljesen rendjén való, reális kijelentések volnának. Ahogy Andersen meséjében A rendíthetetlen ólomkatona sem kvázi-kijelentés, megszemélyesítés, ha a féllábú ólomkatona hall, gondol, szemügyre vesz valamit Andersen legszebb meséi.

Rab Zsuzsa, 5 kk. Ugyanis a meseszöveg, ill. Zalabai ; ugyanerről 1. A hipotézis szerint az egymáshoz képest inhomogénnak érzékelt szövegelemek különbözőségét az okozza, hogy eltérően viszonyulnak a szövegen kívüli valósághoz: a kijelentések egyik része többsége közvetlenül utal rá ezek az ún.

A nyelvi kép az utóbbi típusba tartozik, sőt gyakorlatilag azonos vele.

Lenyesett, levágott galyakból gyüjtött fa, rőzsefa. Ettől különbözik a dorongfa. Zöld galyakból készített födél, ernyő. Ellentéte: gal, am.

A reális-kvázi különbségtétel azonban, mint láthattuk, meglehetősen viszony­ lagos, sőt felvetődhet az az ellenérv is, hogy az irodalmi szöveg a maga egészében fikció kvázi-ítéletek, ál-állítások sorozata, ahogyan Ingarden, ill.

Richards véliamely sem egészében, sem bizonyos részleteiben nem vonatkozik közvetlenül a valóságra. Kívánatosnak látszik tehát másféleképp is megalapozni a kép és a nem kép közötti megkülönböztetést.

\

Ehhez induljunk ki abból a triviálisnak látszó meg­ állapításból, hogy a kép mindig valami többlettel, valamilyen külső elemmel járul hozzá a mű jelkészletéhez, életanyagához. Vagyis a kép egy külső elemet hoz magával a 16 szövegbe.